e-Service สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


KPRU E-Book

KPRU E-Book 2,126

IG Library

IG Library 1,569

บริการ เครื่องมืออำนวยความสะดวก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฐานข้อมูล ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


ฐานข้อมูล ที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ